Zdhhc2

Palmitoyltransferase ZDHHC2

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table