MXMT1

Monomethylxanthine methyltransferase 1

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table