Zdhhc7

Palmitoyltransferase ZDHHC7

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table