fmt

Methionyl-tRNA formyltransferase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table