thiM

Hydroxyethylthiazole kinase

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table