tlyA logo

tlyA

16S/23S rRNA (cytidine-2'-O)-methyltransferase TlyA

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table