tlyA logo

tlyA

16S/23S rRNA (cytidine-2'-O)-methyltransferase TlyA

Structural Ligandability

Domains Chains

1 chain assessed

Distribution