prnB logo

prnB

Monodechloroaminopyrrolnitrin synthase PrnB

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table