GATM logo

GATM

Glycine amidinotransferase, mitochondrial

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table