RYK logo

RYK

Tyrosine-protein kinase RYK

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table