cbbTC

Transketolase, chromosomal

Molecular Synopsis