yscY

Chaperone protein YscY

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table