hhaIM logo

hhaIM

Modification methylase HhaI

Mutations

Mutation(s) distribution

Mutations table