1DBS image

dethiobiotin synthetase family

Lineage