2WVI image

Ser/Thr protein kinase family

Lineage