3PCS image

STE Ser/Thr protein kinase family

Lineage