1CSN image

CK1 Ser/Thr protein kinase family

Lineage