3PS4 image

AGC Ser/Thr protein kinase family

Lineage