534707 logo

6,8,8-TRIETHYL-2-(PHENANTHREN-9-YL) DESMOSDUMOTIN B

Compound Synopsis