49780 logo

2,2',4-Trichlorobiphenyl

Compound Synopsis