432352 logo

N-(4-Fluorobenzoyl)Evodiamine

Compound Synopsis