432210 logo

N-(2-Fluorobenzoyl)Evodiamine

Compound Synopsis