3450225 logo

2-[4-({5-[4-(2-Cyanophenyl)piperazine-1-carbonyl]-2,4-dimethylphenyl} methyl)piperazin-1-yl]benzonitrile

Compound Synopsis