3450189 logo

3-[4-[3-[[1-(2-cyano-4-fluoro-phenyl)-4-piperidyl]amino]-2,4,6-trimethyl-benzoyl]piperazin-1-yl]pyridine-2-sulfonamide

Compound Synopsis