3450175 logo

2-[4-[5-[[4-(2-cyanophenyl)piperazin-1-yl]methyl]-4-methyl-2-(trifluoromethyl)benzoyl]piperazin-1-yl]benzenesulfonamide

Compound Synopsis