3450127 logo

2-[4-[[5-[4-(2-cyanophenyl)piperazine-1-carbonyl]-2,4-difluoro-phenyl]methyl]piperazin-1-yl]benzonitrile

Compound Synopsis