3450061 logo

2-[4-[[6-[4-(4-ethynylpyridazin-3-yl)piperazine-1-carbonyl]-3,5-difluoro-2-pyridyl]methyl]piperazin-1-yl]benzonitrile

Compound Synopsis