3445608 logo

(4-(bis(4-chlorophenyl)methyl)piperazin-1-yl)(5-methyl-4-nitroisothiazol-3-yl)methanone

Compound Synopsis