2837170 logo

Aqua[erythro-1-(-3-hydroxyhenyl)-2-(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl) ethylenediamine](sulfato) platinum (II)(erythro-4-Ptso4)

Compound Synopsis