2836709 logo

Aqua [threo-1-(-2-fluoro-4-hydroxyhenyl)-2-(2,6-dichloro-4-hydroxyphenyl) ethylenediamine](sulfato) platinum (II)

Compound Synopsis