2835272 logo

2,6-bis(2,2-dimethyl-3-phenylpropoxy)-1,3,5,7-tetrathia-4-platinaspiro[3.3]heptane

Compound Synopsis