2824487 logo

triphenylstannyl 4-nitrobenzoate

Compound Synopsis