2804695 logo

2,6-bis[(3,3-dimethylbutan-2-yl)oxy]-1,3,5,7-tetrathia-4-platinaspiro[3.3]heptane

Compound Synopsis