2786651 logo

ethyl 4-{dichlorobis[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]bismuthanyl}benzoate

Compound Synopsis