2785687 logo

5-[4-(4-Bromo-phenoxy)-phenyl]-5-[4-(3-tributylstannanyl-benzoyl)-piperazin-1-yl]-pyrimidine-2,4,6-trione

Compound Synopsis