2770532 logo

4-[3-(2,5-Bis-trimethylgermanyl-phenyl)-3-oxo-propenyl]-benzoic acid (Ch55G)

Compound Synopsis