2768709 logo

4-[3-Oxo-3-(4-trimethylgermanyl-phenyl)-propenyl]-benzoic acid (Ch40G)

Compound Synopsis