2763898 logo

1-(4-Butoxyphenyl)-3-ferrocenyl-2-propen-1-one

Compound Synopsis