2704558 logo

2-[[2-[[[3-(4-chlorophenyl)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-2-yl]methyl](2-mercaptoethyl)amino]ethyl]amino]ethanethiolato(3-)-oxo-[1R-(exo-exo)]-;2-{Oxo[N(S),N-bis(2-mercaptoethyl)ethylenediaminato]rhenium(V)methyl}-3-(4-chlorophenyl)tropane

Compound Synopsis