2685120 logo

[4-methoxythio)phenolato][N,N-bis(2-mercaptoethyl)-2-(ethylthio)ethylamine] oxotechnetium

Compound Synopsis